Algemene Voorwaarden Legal Houdini en Legal Houdini Academy

Deze voorwaarden (Versie 2012-12) zijn van toepassing op alle werkzaamheden die door Legal Houdini en Legal Houdini Academy worden uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. De voorwaarden zijn ook hier te downloaden.

 

De uitingen op deze website zijn uitingen en de verantwoordelijkheid van Legal Houdini en Legal Houdini Academy. De informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Overeenkomsten terzake juridisch advies en/of opleidingen te sluiten door Legal Houdini en Legal Houdini Academy worden uitsluitend schriftelijk (daaronder begrepen door uitwisseling van e-mails) aangegaan onder toepassing van de op deze website opgenomen algemene voorwaarden.

 

Omdat Legal Houdini en Legal Houdini Academy geloven in de verspreiding van informatie wordt de informatie op deze website aangeboden (met uitzondering van de videos, waarvan verspreiding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Legal Houdini Academy uitdrukkelijk is verboden, alle auteursrechten worden uitgeoefend) onder de zogenaamde Creative Commons BY-SA licentie, versie 4.0 (met dank aan Arnoud Engelfriet wiens boek De wet op Internet en fraaie website www.iusmentis.com de inspiratie is voor deze gedachte). 

Creative Commons-Licentie
Dit werk is valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.

 

 Een opmerking over de inhoud van deze website en de verwijzing naar andere Internet pagina's: Legal Houdini tracht bij het bepalen van de inhoud van deze website de intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren. Eventuele verwijzingen naar andere websites geschiedt daarom steeds naar de (openbare) bron te vinden op het Internet door middel van een zogenaamde hyperlink. Daarbij komt het ook voor dat de hyperink alleen toegankelijk is met bepaalde abonnementen van derden (zoals bijvoorbeeld Financieel Dagblad, Financial Times, Wall Street Journal of New York Times). Indien u na raadpleging van de inhoud van de site meent dat de site inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrecht, wordt u verzocht contact met Legal Houdini op te nemen. In verband met de grote hoeveelheid hyperlinks is het niet mogelijk om alle hyperlinks voortdurend up to date te houden. Excuses voor eventueel ongemak dat daardoor ontstaat. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN LEGAL HOUDINI EN LEGAL HOUDINI ACADEMY


1. Algemeen, Toepasselijkheid, Afwijking en Wijziging Algemene Voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke overeenkomst of rechtsbetrekking tussen Legal Houdini en/of Legal Houdini Academy  (“Opdrachtnemer”) en een wederpartij (“Opdrachtgever”). De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Zowel Opdrachtnemer, alsmede ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een Opdrachtgever zijn ingeschakeld met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.4, kunnen op de Algemene Voorwaarden een beroep doen.
3. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van een Opdrachtgever.
4. Opdrachtnemer is bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van nieuwe opdrachten en op de werkzaamheden van lopende opdrachten vanaf het moment dat de wijzigingen ingaan, mits de Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
5. Afwijking van de Algemene Voorwaarden is uitsluitend mogelijk door middel van een door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekend geschrift.


2. Totstandkoming van een Opdracht
1. Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever (“Opdracht”) komt tot stand door ondertekening door Opdrachtnemer en Opdrachtgever van een opdrachtformulier (“Opdrachtformulier”). Op een Opdrachtformulier wordt tenminste vermeld: naam Opdrachtgever en Opdrachtnemer, naam vertegenwoordiger van de Opdrachtgever, omschrijving van de opdracht, ingangsdatum van de opdracht, einddatum van de opdracht, dagtarief van de opdracht, gemiddeld aantal werkdagen per week, reiskosten opdracht, verblijfkosten opdracht, overige kosten opdracht en eventueel van toepassing zijnde aanvullende afspraken. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en het bepaalde in het Opdrachtformulier gaat het bepaalde in het Opdrachtformulier voor.
2. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtgever komt tevens tot stand indien partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van een Opdracht.


3. Relatie Opdrachtnemer – Opdrachtgever
1. Opdrachtnemer is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege zijn verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden verwacht. Opdrachtnemer staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat, het betreft hier een inspanningsverplichting van de zijde van Opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht te verstrekken aan Opdrachtnemer, alsmede alle door Opdrachtnemer redelijkerwijs verlangde gegevens en informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
3. De uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn gerechtigd de opdracht tussentijds te beëindigen indien deze mogelijkheid in het opdrachtformulier is aangegeven.
4. Bij de uitvoering van een Opdracht mag Opdrachtnemer uitsluitend na overleg met Opdrachtgever mede één of meer personen of organisaties betrekken die niet direct of indirect aan Opdrachtnemer zijn verbonden.


4. Vertrouwelijkheid
1. Opdrachtnemer is gehouden om alle informatie betreffende Opdrachtgever waarvan wordt aangegeven door Opdrachtgever dat deze vertrouwelijk moet worden behandeld of waarvan redelijkerwijs verondersteld kan worden dat deze geheim dient te blijven, vertrouwelijk te behandelen en slechts met toestemming van Opdrachtgever ter kennis van derden te brengen.
2. Opdrachtgever stemt ermee in dat Opdrachtnemer aan derden kenbaar maakt dat hij bij Opdrachtgever werkzaamheden (heeft) verricht.


5. Aansprakelijkheid
1. De Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever voor zover er sprake is van een tekortkoming in de uitvoering van een Opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van gebrek aan zorgvuldigheid die in redelijkheid van hem mocht worden verwacht dan wel er sprake is van grove schuld of opzet van de zijde van Opdrachtnemer.
2. Indien bij de uitvoering van een Opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer leidt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Opdrachtnemer afgesloten (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige twee zinnen is een nalaten van de zijde van Opdrachtnemer begrepen. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtnemer voor de betreffende Opdracht in rekening gebracht bedrag over de laatste drie maanden.
3. Indien door of in verband met de uitvoering van een Opdracht van een Opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Opdrachtnemer algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is.
5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake de uitvoering van de Opdrachten.
6. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. Een tekortschieten van een persoon die niet aan opdrachtnemer is verbonden, maar die met inachtneming van artikel 3.4 bij de uitvoering van een Opdracht is betrokken, kan alleen aan Opdrachtnemer worden toegerekend, indien Opdrachtgever aantoont dat de keuze van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.
7. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een Opdracht van een Opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Opdrachtgever stemt ermee in dat Opdrachtnemer aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens Opdrachtnemer aanvaardt.


6. Tarieven, Declaraties en Betalingstermijnen
1. Opdrachtnemer brengt voor zijn werkzaamheden het honorarium in rekening dat in het Opdrachtformulier wordt vermeld, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een dagtarief en de in het Opdrachtformulier vermelde kosten, een en ander te vermeerderen met omzetbelasting. Voor omrekening naar een uurtarief geldt dat een dag bestaat uit 8 uren. Indien geen Opdrachtformulier is getekend geldt het voor Opdrachtnemer gebruikelijke tarief zoals dit bij Opdrachtgever (redelijkerwijs) bekend is (kan zijn).
2. Opdrachtnemer heeft het recht het gehanteerde uurtarief en de in rekening gebrachte kosten te wijzigen. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen.
3. Betaling van declaraties door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de factuur door overboeking op de bankrekening van Opdrachtnemer bij de Rabobank Den Haag en Omstreken met nummer 1430.56.220, ten name van Legal Houdini. Indien de betaling niet binnen 14 dagen is ontvangen door Opdrachtnemer is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Voorts komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de declaraties voor rekening van Opdrachtgever. Reclames aangaande declaraties dienen binnen de gestelde betaaltermijn schriftelijk te worden gemeld.
4. Opdrachtnemer heeft het recht ook hetgeen hij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van Opdrachtgever te vorderen heeft en/of zal hebben te verrekenen met hetgeen hij aan Opdrachtgever verschuldigd is en/of redelijkerwijs zal worden.


7. Toepasselijk Recht en Forumkeuze
1. Op de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Den Haag is bevoegd van enig geschil, dat tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtnemer mocht ontstaan, kennis te nemen.
2. In geval van enige strijdigheid tussen deze Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden en de Engelse vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandstalige versie.

Choose your langsadfage
Nederlands | English
Zoeken
 

Case 01/12

Herstructurering onderneming

Onderneming Y dient geherstructureerd te worden. Wat is de rol die Legal Houdini hierbij kan spelen?Lees de hele case

Nieuws

Contact

Legal Houdini
Mobiel +31 651283011
info@legalhoudini.nl